Thứ 3 2017 Tháng 5
Âm lịch

Hoàng đạo

 (23h-1h),   (1h-3h),   (3h-5h),   (5h-7h),   (7h-9h),   (9h-11h),   (11h-13h),   (13h-15h),   (15h-17h),   (17h-19h),   (19h-21h),   (21h-23h)

  • Tiết: 
  • Trực: 
  • Sao: 

Log In

Đăng ký dịch vụ bằng cách soạn:

DK gửi 5174 (1.000đ/ngày) miễn phí ngày đầu.

DK7 gửi 5174 (5.000đ/tuần) miễn phí tuần đầu.

DK30 gửi 5174 (15.000đ/tháng) miễn phí tuần đầu.

Thứ 3 2017 Tháng 5
Âm lịch

Hoàng đạo

 (23h-1h),   (1h-3h),   (3h-5h),   (5h-7h),   (7h-9h),   (9h-11h),   (11h-13h),   (13h-15h),   (15h-17h),   (17h-19h),   (19h-21h),   (21h-23h)

  • Tiết: 
  • Trực: 
  • Sao: 
Âm lịch

Hoàng đạo

 (23h-1h),   (1h-3h),   (3h-5h),   (5h-7h),   (7h-9h),   (9h-11h),   (11h-13h),   (13h-15h),   (15h-17h),   (17h-19h),   (19h-21h),   (21h-23h)

  • Tiết: 
  • Trực: 
  • Sao: