Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập 3g!

 

 

Log In

VIETEL soạn:

DK gửi 5174 (1.000đ/ngày) miễn phí ngày đầu.

DK7 gửi 5174 (5.000đ/tuần) miễn phí tuần đầu.

DK30 gửi 5174 (15.000đ/tháng) miễn phí tuần đầu.

Mobifone soạn:

DK1 gửi 9194 (2.000đ/ngày) miễn phí ngày đầu.

DK7 gửi 9194 (5.000đ/tuần) miễn phí ngày đầu.